Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím objednávky umístěné na webovém rozhraní www.flavum.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi:

 • Eva Eyera - FLAVUM
 • se sídlem: Sokolská 548/44, Olomouc 779 00, Czech Republic
 • IČO: 08543089
 • www.flavum.cz
 • kontaktní e-mail: oleje@flavum.cz
 • doručovací adresa: Sokolská 548/44, Olomouc 779 00, Czech Republic

jako prodávajícím

a vámi jako kupujícím.

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Kupní smlouvou se zavazujeme dodat vám zboží uvedené v objednávce a vy se zavazujete toto zboží převzít a zaplatit nám kupní cenu. Pro uzavření smlouvy je potřeba, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí z naší strany. 

Jedná se o spotřebitelskou smlouvu - pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

Vzájemná práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího se řídí smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;
  reklamačním řádem pro spotřebitele, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;
  zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;
  podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
  objednávkou, jejím přijetím z naší strany a související e-mailovou komunikací;

a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);
  zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud se vaše bydliště nebo místo doručení nachází mimo Českou republiku, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem, pokud právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

Zasláním závazné objednávky stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.
V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.
Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

 

KUPNÍ SMLOUVA

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste podali závaznou objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Upozorňujeme, že prezentace zboží na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

Je možné podat nezávaznou poptávku prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu oleje@flavum.cz, případně i jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Nezávazná poptávka musí obsahovat zejména označení vybraného zboží a počet kusů zboží.

Po zaslání nezávazné poptávky vám zašleme odpověď obsahující zejména informace o konečné ceně a přibližném termínu dodání. Poptávku je možné proměnit v objednávku z vaší strany vyplněním objednávkového formuláře na webovém rozhraní.

Objednávka musí obsahovat zejména označení objednávaného zboží, zvolený způsob platby, dopravy a vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali, můžete zrušit či změnit e‑mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy, máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

O obdržení objednávky vás budeme informovat. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy převezmete objednané zboží.

Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupní cenu hradíte bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

Kupní cena je splatná do sedmi dnů od přijetí objednávky, cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.
Vezměte, prosím, na vědomí, že v souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku jsme oprávněni požádat vás o uhrazení celé ceny zboží (příp. zálohy) před jeho odesláním nebo předáním.
Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou formou.

 

DODACÍ PODMÍNKY

Způsoby dodání zboží včetně výše nákladů na dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce.

V rekapitulaci objednávky bude vždy uvedena konečná cena dopravy, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

Doba dodání zboží závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Dobu dodání zboží externími dopravci však nemůžeme ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání je nutné kontaktovat dopravce, dejte nám proto o nastalé situaci vědět.

Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme do jednoho měsíce od přijetí objednávky.

Zboží, které není skladem, expedujeme, jakmile je to možné. O přesném datu vás budeme informovat.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte okamžikem zaplacení celé kupní ceny.

Při převzetí zboží je nutné z vaší strany zkontrolovat neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Od kupní smlouvy můžete jako spotřebitel bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu spolu se zbožím nebo na e-mail a neprodleně poté nám zaslat zboží na naši doručovací adresu.

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li vám společně se zbožím poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

Pokud vracíte zboží - jste povinni nám jej vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu nebo na adresu našeho sídla. Zboží nezasílejte na dobírku, nejsme povinni jej takto převzít.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

 • kopii dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;
  písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k vám.

Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte a nevzniknou vám tímto žádné další náklady), nebo způsobem, jaký budete požadovat.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.
Pokud zjistíme, že vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídáte nám za toto snížení hodnoty zboží.

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od smluv o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu.

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • neobdrželi jsme od vás kupní cenu v době splatnosti nebo jste zboží nepřevzali;
  zboží z objektivních příčin (například pozdržení výroby) není možné za původních podmínek dodat;
  plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme vám přijatou částku do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Prodávající upozorňuje, že kupující je povinen užívat zboží pouze k účelu, ke kterému je určeno výrobcem. Neodborná manipulace se zbožím, neodborné zásahy, nebo nedostatečná hygienická péče o zboží může způsobit neuznání reklamace ze strany prodávajícího. Nárok na uplatnění reklamace daného zboží však tímto ustanovením není nijak dotčen.

V případě zjištění vady je kupující povinen bez zbytečného odkladu uplatnit práva z vadného plnění (reklamaci). Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je povinen předat reklamované zboží kompletní, tj. vč. veškerých součástí, příslušenství a dokumentace. V případě odesílání zboží je kupující povinen přiložit kopii faktury nebo dodacího listu, zboží řádně zabalit a způsob přepravy zvolit tak, aby nedošlo k dalšímu poškození zboží. Reklamované zboží prosím zašlete na adresu sídla společnosti: Flavum, Sokolská 44, Olomouc 779 00, CZ.

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu ObčZ je doklad o zakoupení (faktura).

Práva z vady je kupující oprávněn uplatnit přímo u prodávajícího.

O reklamaci bude rozhodnuto ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Záruční doba zboží je uvedena u každého zboží a je nutné se řídit pokyny ke skladování, užívání i datem spotřeby.

 
Práva z vadného plnění 
Práva a povinnost smluvních stran se řídí ohledně práv z vadného plnění příslušnými ustanoveními ObčZ, zejména § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 ObčZ.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem popisu na webovém rozhraní.
 • zboží odpovídá jakostí,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu zboží má kupující pokud se nejedná o odstranění vady ale vadné zboží. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady:

 • na opotřebení zboží zvnějšku způsobené jejím obvyklým užíváním.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, budou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány pouze v počítačovém systému a budeme s nimi nakládat jako s chráněnými informacemi v souladu s platnými právními předpisy.

Pokud nám tedy svěříte své jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a emailovou adresu, je ochrana Vámi zadaných údajů zajištěna v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména zákonem č.101/2000 Sb.). Na Vaši žádost v e-mailové, nebo písemné formě však budou ze systému vymazány.

K žádnému využití či předání těchto údajů třetím osobám nedojde bez Vašeho souhlasu.

Osobní údaje zadané při objednávání zboží můžeme bez vašeho výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat výlučně za účelem plnění smlouvy, tedy za účelem dodání zboží. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat za účelem splnění našich dalších zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.).

Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít pro zasílání obchodních sdělení týkajících se našeho zboží obdobného tomu, které jste si od nás objednali. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem (s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). 
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.